دکمه ها

cache/resized/0ad793241c97c2367d34fbcf054ef818.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد آزادی، عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، با عنوان: مدیریت استراتژیک برند و ...
cache/resized/dcf0ddec4df42b7bcacb618271ff4b03.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، الهام ابراهیمی، کارشناس روابط بین الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل، به عنوان عضو کمیته ...
cache/resized/6c5cd2bbd03eff6e8b82a7d042053204.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به عنوان حامی بلورین یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/58e31b74ebd8d9b682a7bed68fa4f00a.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت پادناهور به عنوان حامی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d5ac2d98a4d85d71f20ba6a7d7545b86.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ایرانی روابط بین الملل، به عنوان حامی علمی و  معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/6120c2fb665527e52023fdd6b2c06711.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ارزیابی محیط زیست، به عنوان حامی علمی و  معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/20fa857cb38484bf3605323cce940019.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس سید مجید سید عالی نژاد،نماینده انجمن علمی استاندارد ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب ...
cache/resized/dc88c9a9d663f774259600da475e7de6.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آذر صائمیان، رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت و قائم مقام دبیر کل انجمن مدیریت ...
cache/resized/f8cc2010fc889b0bc1a7325f6314ec68.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد حسین محمدی، نماینده انجمن پدافند غیر عامل، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب ...
cache/resized/680727106530c40af87fd8d0097e6974.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حامد خوش طینت، دبیر کل مجمع فعالان اقتصادی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و ...
cache/resized/fa941749eda646051813b829fac192a0.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر  حمید زرگرپور، عضو شورای عالی انجمن مدیریت پروژه ایران، به عنوان عضو کمیته ...
cache/resized/164bdc270fb5101c5c5cb5259f338a34.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس حسین حمیدی فر، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی ...
اعضاء کمیته های تخصصی کنفرانس
cache/resized/7a19362e40d5983d3624cedb45724b11.jpg
cache/resized/d1352b75e7af8ea89858d8629935aa72.jpg
cache/resized/8c26f10ea38fd6661a4e099ae245eac7.jpg
cache/resized/6dca9c63fda11fc89489d6a9468ba99c.jpg
cache/resized/62fef3e7f8453ee9b4cdb3eb5e965103.jpg
cache/resized/46fb870834bb26f124de6a3381ce351d.jpg
cache/resized/c4ed8955bba3a01e423616af2afa2f90.jpg
cache/resized/a1b72079e633c4d7cdbeeb1d0b2b8be6.jpg
cache/resized/2b75b7f99ea7a1af4e6dfb20f2a17f14.jpg
cache/resized/b36fd150cf74d821554f4134eae2a45e.jpg
cache/resized/9d6f015d462b239f902e4ef83c2ffacd.jpg
cache/resized/2dffdc8cd5896e88184b1d8098ecfbc4.jpg
cache/resized/e392e3c78e9821e832e2306829dd3337.jpg
cache/resized/a5d0e2b9f04916011d0c8fcf10957712.jpg
cache/resized/b26ecb3999cef5129ae8aabeadbace5c.jpg
cache/resized/14e100bde1fb19d10838a155ea396a6e.jpg
cache/resized/0ce4a47df7561518473d72bc0c57c176.jpg
cache/resized/767ca9180229e49200d1d41d539d7f18.jpg
cache/resized/fd5b2d891147dd469f69f2a4a83653fc.jpg
cache/resized/7fa678cc911a7deca6e98c62682a8593.jpg
cache/resized/96e6b49b44e68cc9540ecf53c97752e2.jpg
cache/resized/dce7bd284e88e7425d936543478e26d8.jpg
cache/resized/c9398c8849112f954ad8880089de9330.jpg
cache/resized/bb6518b50b99a1f9601d943e0b67bc92.jpg
cache/resized/68c398991d807f8050034971a5ad8949.jpg
cache/resized/570caef7f6ef7fc2ac0e4e5107bd5606.jpg
cache/resized/86bdb8e0e7d05a5b23217456033ca5de.jpg
cache/resized/95f3a020ca92f1ea39e5d16986393e02.jpg
cache/resized/9f2cf9f8daf3cbb419940328947570d3.jpg
cache/resized/7d4d077844365665064ea7ee810d81bd.jpg
cache/resized/ad5dd29badd315c03a25192a6c851db9.jpg
cache/resized/77d31ce4b4ae60859a97d0fe2013de07.jpg
cache/resized/7a5a9d483f518e1df00247fe6f6d5c61.jpg
cache/resized/ca7120715acef2fbeeddf645e0ae6de2.jpg
cache/resized/6a627a9fd146f95119a2db48bc0d54bb.jpg
cache/resized/01df304c243703e78a5b02fe791f6f6b.jpg
cache/resized/daed6db8e9fa38aef07d297a766e331c.jpg
cache/resized/63fe1cf0a8a01b83faa0b2f710d697ec.jpg
cache/resized/6beeff275b6d66da71eaed5537f57bd3.jpg
cache/resized/a61cd22b9f140370e262590ace38d08f.jpg
cache/resized/772741e663250b6d16aac9c4d666950d.jpg
cache/resized/e40058bd085510c5468cd10dd38f5597.jpg
cache/resized/fba45aa92db8c25da9133a985a4e9ab2.jpg
cache/resized/e0f3e801484013c66fc5b6e18bcbee4c.jpg
cache/resized/fc6998df17277d83a42a2abaf478221a.jpg
cache/resized/e9bf6abe23f8bf86056a48f01c7b74c6.jpg
cache/resized/dbb531cc7a5a61dcad5b812bbcd0fdae.jpg
cache/resized/fbf16e89ec852ecc422112dcedd8ffb4.jpg
cache/resized/737c6be711577eb9ae85758de3f4cccb.jpg
cache/resized/31c10a74da12e363ecc8ce9132267a9b.jpg
cache/resized/837b0ff6b7228bb6b7828dfd67f1a163.jpg
cache/resized/9a9f1bc0cf3df1ed215a282cd371a5d6.jpg
cache/resized/eaf919eb12e4b43e18a6b762123afc5b.jpg
cache/resized/fc2a8b06914c91d3312224096749ce10.jpg
cache/resized/9a4767e4bf8cfa53b88defb2367b68df.jpg
cache/resized/b9222d6b55bddc968b565a7e22eb060a.jpg
cache/resized/d3952b6cb68207f2a399c62adc2cba94.jpg
cache/resized/cf6b4c4025cf6854d0e95517b88ed0e2.jpg
cache/resized/c92c5d50651e8a8741f6ef7f8bfb128d.jpg
cache/resized/61d0c7dc3e6461fca7952b1eacb66ac9.jpg
cache/resized/b882a6d1bb0c260836227eebba28f8cf.jpg
cache/resized/70115e69de55ed3a494be4ed1abab02f.jpg
cache/resized/f5c303ebc0f8683781da81c1e13bca44.jpg
cache/resized/283cdaa64b02989aeca38c98fe0005aa.jpg
cache/resized/99e40064f7e5ff3a57e8bd93dabc596c.jpg
cache/resized/bba1c81639ac074a9495f13c1e17405e.jpg
cache/resized/b04a2288a45e083854bb5435facfe2eb.jpg
cache/resized/3e9e657c091df39815f6e74185fff44e.jpg
cache/resized/a1f4fa6406f73367be9d5991e8461bf8.jpg
cache/resized/23328e7c7ec2250b50ab4aa35276a56a.jpg
cache/resized/5f14dea78fa121d913e749d66c3faae3.jpg
cache/resized/df745e014be43273d60d7e86e08170bf.jpg
cache/resized/7f6371b7f3e0bb34f572a94e58394800.jpg
cache/resized/3cc18b41563977ee569317773f5da3bf.jpg
cache/resized/4265b4e969d4afe461e42ffdff341937.jpg
cache/resized/3ed7864eb79f5be198946ba5302f0772.jpg
cache/resized/ef138bc916f773d0ed0d9d4de4ebdcf1.jpg
cache/resized/e1a3c7960918abdd61f09f1241bc1373.jpg
cache/resized/b5b7d1cc7ef2a9ec205b68339e6e0f5d.jpg
cache/resized/722e5332cafa1a0fcf855d0bac5db1ec.jpg
cache/resized/18cc2eb631ca6ceeccad0257fa0f9c07.jpg
cache/resized/4d0a3c87c9c571dfe101750576f405ff.jpg
cache/resized/4cbe853d60428046eda2b334e6600ead.jpg
cache/resized/ae435000b7bfc4c0401507392155e3ac.jpg
cache/resized/d82318a363de79c9821f3db7661ddb67.jpg
cache/resized/6d3ce3dc60e3e1461d86e9f555063e46.jpg
cache/resized/c03122727c008af3ae1dee7c3a39a600.jpg
cache/resized/abac37c99e217acf72d3607725949eb5.jpg
cache/resized/72d908e6ef6a94bcf2850aa7a989653a.jpg
cache/resized/4037e1b5375a5b5b6900194d6d1c0c13.jpg
cache/resized/36d5c1ab512a34f6ac39cefa92f3497f.jpg
cache/resized/452f01acc576b2e2a17fa903cb609579.jpg
cache/resized/799ea83dfdf8f0299b09a6484961352d.jpg
cache/resized/2385ba10ea2e5c5ce35b940fe41f542d.jpg
cache/resized/ec9a897d384489d1562a54e288e2665e.jpg
cache/resized/a0d37576457edbc1d5133959de2675d3.jpg
cache/resized/34f76e926332a9acbb8460b43e37c53d.jpg
cache/resized/81bf103ca5ce168d4cf1d28a74ca2bc9.jpg
cache/resized/fef5e28227abdad0c91ce9d1bcc67d41.jpg
cache/resized/b91682d65f5a637be0d628478dd30147.jpg
cache/resized/705ca36e0f8383953044955cf9cea3ee.jpg
cache/resized/a84320ce26409a0026d2aebf62b63567.jpg
cache/resized/51137ba9b02a919c7b67e0249b4ee735.jpg
cache/resized/d6156f396a57ccefa897e744b0601ca5.jpg
cache/resized/02025b0ca52236174e5d292d732bcd8f.jpg
cache/resized/bbb532e69cd0e70157de5aafa9722765.jpg
cache/resized/738707d8ffb01c7a647b9e7805ebfe08.jpg
cache/resized/a65310ac2c724338b367b6fc8f8f5ec7.jpg
cache/resized/20662343262324befa8b8baae55fc938.jpg
cache/resized/b419866340a267fb0835548f953243c4.jpg
cache/resized/3e32c9fdc7003d3b30d7cfc3fbfa1e6d.jpg
cache/resized/44dfd7618c297504a7defe573149e63f.jpg
cache/resized/d4bf0ad6204bce7058eb7f0eb93ed8a3.jpg
cache/resized/32f7a6d7c56f4ef3d4667be82f9c47be.jpg
cache/resized/1e05ed42bc48a8bbfc8993c9bccb2ce8.jpg
cache/resized/b54d3c7620371be332b5abad717c03f0.jpg
cache/resized/fad112ab2a007c3c84efd922db90998d.jpg
cache/resized/2608ec1da89e1b1a5ca8932befe391e1.jpg
cache/resized/3ef4e44534374aa1a470d3988e8e0e4f.jpg
cache/resized/7b6f6bfdf8c533610f511332eed8f160.jpg
cache/resized/9b51b51e232b6bd5ca2c1c0b5b9a43bd.jpg
cache/resized/8bf0922027e00111a4aabb943359f775.jpg
cache/resized/fa00a63cc4eb5db213e119c5115a3d3e.jpg
cache/resized/91a9c69273acdc7aa7f6b053d8a138da.jpg
cache/resized/5a14d5d913465edb9c6576a8333bf299.jpg
cache/resized/19722bb443088fb2772889b75cd8f1aa.jpg
cache/resized/e6104e76b59f11f26b4cb434bcd076f3.jpg
cache/resized/89a1e5d25bd7d8ffc2c2f7fb1674c81c.jpg
cache/resized/e0cdf359b747a570d9d7f2134e71fa66.jpg
cache/resized/151225dfd5d6a1f18143dd3d0ed32974.jpg
cache/resized/ecffbcfb8bac78963ae56a05d2560b58.jpg
cache/resized/d3dc9d9a63c6a5462a6022a84661b592.jpg
cache/resized/7c593042068a322abd84e3094cc8433a.jpg
cache/resized/a096f30f3c7d9949f1d90bf387cf0442.jpg
cache/resized/c64daa023b842e341fffbf81d09168b8.jpg
cache/resized/ad3756a260746372b93a3266b42491aa.jpg
cache/resized/6a54bb9c3d933fedfe92d9d84b47fd41.jpg
cache/resized/ee19c4c11d97adad602e2580e6b6bfbe.jpg
cache/resized/8d244ed3f44f4348c87225edd4f008df.jpg
cache/resized/be0fa1f5c4d10d14f7fd7337d13fed7e.jpg
cache/resized/ba67b650e553caa96e81e4a615d25de9.jpg
cache/resized/c0bda8ebe73dea70c75dda873ae16c25.jpg
cache/resized/04392ed59a3b2ccdba8f4cd2ba8b7aeb.jpg
cache/resized/8c3cf4c25a3f52d3ebdacaf8c1e8b1bf.jpg
cache/resized/85c5d744351d73bf2a3318b0645bfd27.jpg
cache/resized/0634005c3796c6da1c71c8e8863bc8a1.jpg
cache/resized/ed7ea991e73bff720a2e623e1a4faaaa.jpg
cache/resized/c336552023ed161d9d3c0d0551c73a66.jpg
cache/resized/d919a5cd16fe1fe94490e704bb393346.jpg
cache/resized/2550a73bb47880d5f7a40e6783576932.jpg
cache/resized/9b5cd5e384c2516b3816ee0200932b7a.jpg
cache/resized/c486c5fb0230ee17b1366540870fa05c.jpg
cache/resized/6038df030c8a17d239dff2f294405990.jpg
cache/resized/25967cb64e692f64a7e6eb9665cd9da5.jpg
cache/resized/c50c462acf8721fe91d4ccc8450c084c.jpg
cache/resized/efbabe9cea1c64a4f98864cd0568f0da.jpg
cache/resized/174c4519071de9349c045a4d167c4b87.jpg
cache/resized/87ffda2da38aab885124bc1e46139fad.jpg
cache/resized/1d706cb6f1949b55991092973d95148c.jpg
cache/resized/bb59321b658a09d085f5df4a91a3b2b7.jpg
cache/resized/c2e1b0fdad0b18809ea23ec1c915b5f1.jpg
cache/resized/3b1df98595f4671a5f3a712fa23f1b58.jpg
cache/resized/428b29bf1efea7fdec58463c9894a5e5.jpg
cache/resized/01e5816c4105255b11b41f3253012f3a.jpg
cache/resized/55f0ec5b0eeab37424d46dedbec9d756.jpg
cache/resized/f89dc1475394db0c2be1651341e7f1ed.jpg
cache/resized/79e449c046622ecf29624e53cc28ad6b.jpg
cache/resized/86a907abc19f0cc762203e004f4826ac.jpg
cache/resized/1f0214d6fab02982b4be7e4f9e13efdc.jpg
cache/resized/05d50e1b520a94ebee6d8a7c82acdfaf.jpg
cache/resized/f85767a7796e0081cf45b22e8b8b35c4.jpg
cache/resized/4648e40a420ab09abd335d63aaf954d4.jpg
cache/resized/a8d0951fc657b56e1cb4f82e4cf8c699.jpg
cache/resized/d743039e996d2f017b5d7d0f519960df.jpg
cache/resized/daadd6ee1f629eabf58959a0ee43881e.jpg
cache/resized/ccdf6f51e23f6147c8672c3057830d15.jpg

اخبار کمیته علمی کنفرانس

cache/resized/b75c5618e65b47b8834ee075bbf3be06.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اصغر زمانی، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/627680e7348326d1623029e8ac5af0bc.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر احمدعلی یزدان پناه، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/56fd40cd284036320d3cd2a2e75c36df.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی هاشمزهی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد
cache/resized/cda01d82ab0b76cc95db024760f84447.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، به عنوان عضو جدید کمیته علمی یازدهمین کنفرانس ...
cache/resized/863461467f5e3762dcfb8b0657918082.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ماریان قازاریان، معاون فناوری اطلاعات  دانشگاه ملی ارمنستان، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/9c0b5c37ed15ef5558c5f5518787efac.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آرا هوانسیان، دانشیار دانشکده مدیریت و تکنولوژی دانشگاه ملی ارمنستان، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/a1b0064b9b58479cde30f26248c57b72.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی محمدی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/b07c7049036dac526d833d178c6e5923.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور هاب مارزانا  ویتک هاجوک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/0970f2fde0558f86a04f881d856fe5d2.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مالگورزاتا دنکیوچی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d8b6a5f8a3d15d0812fead5148085dc7.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رنتا اولنیک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/d1b4aa48e8e14d037da7461bb1ab624a.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آنا کاتانویچ عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
cache/resized/f52938f0376e512068a582fe12164377.jpg
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر پل پلاتک به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.
سخنرانان و مدعوین بین المللی کلیدی
cache/resized/1adb7a3517d3873a1eb91c866dda8294.jpg
cache/resized/824e9f889695de790a0a9a440f63fe42.jpg
cache/resized/205cbee238127bf2c081e4febde1c775.jpg
cache/resized/98a2993c549379e3fb515c60caea3a7f.jpg
cache/resized/8ac61b7830f4639e0a40c78e2ef754e9.jpg
cache/resized/0aa6b71feef49a376e9e79dddb774ccc.jpg
cache/resized/2268755a4cfe058fcc270a54e6b217bd.jpg
cache/resized/c9b5fe47b0f494bb5f640ed2eb9bd70e.jpg
cache/resized/a47634eaf9146709c771f8bca4afaf66.jpg
cache/resized/8e31c81b0ba072cb14dd322da23e1ee8.jpg

   

کمیته علمی کنفرانس
cache/resized/db819152b2c122c231608307d15c6700.jpg
cache/resized/b08d351797bae4799c07b356bf575ade.jpg
cache/resized/ea110ab77e76747df49675bbdbb682b8.jpg
cache/resized/2c29925264fd04e2d21d264b3028eb7f.jpg
cache/resized/3fb21655a379b5729f172cb52e2a3346.jpg
cache/resized/04c53e6955b61b4c741351799026871d.jpg
cache/resized/16d666e707f92002a76bfecc96ae683b.jpg
cache/resized/c912b642b3c34642e66691ee67d76d16.jpg
cache/resized/9b55d469cae17fd56c2a683bd1e1f1d9.jpg
cache/resized/90944b7c741d544a49a0c96750cfab37.jpg
cache/resized/1a69614630dfe5c4c32182b0e473d044.jpg
cache/resized/9eceeef0d67b574275ec4a01da63c452.jpg
cache/resized/e79a40b71372bd68f2baaeffa3b7a3df.jpg
cache/resized/f22191c9f4c0588276b9bdf706c44dce.jpg
cache/resized/71087d8f4a690a5dbfabecf735b727cd.jpg
cache/resized/552ec12b00bea476984b658389e02e6f.jpg
cache/resized/fc746a49b4dddcafdbbb773fbe252d22.jpg
cache/resized/c0b3270891dae4b2476e634be235668d.jpg
cache/resized/bf3e98274ae4fc67a7bf0d63c3818807.jpg
cache/resized/52ebde9364d76c3ce3d8eed8122f85c9.jpg
cache/resized/d6161423a08316920d257dacd70a1431.jpg
cache/resized/a056e1a6db3f0bffb0be86a1c86cfe8b.jpg
cache/resized/21248aa516b328c95ee7913b007e46e4.jpg
cache/resized/972734bd2a3ff1338349765934e5db31.jpg
cache/resized/d87a193e50459220e0054c3baa122931.jpg
cache/resized/9c7400f80ef553cb5d0ef60f6fc999ef.jpg
cache/resized/77996d1e801ca64602689cdcf8525ae9.jpg
cache/resized/e3588258212c0ebacb8f763503ce9515.jpg
cache/resized/56ba15ba4dafcb7021d835a206625ef2.jpg
cache/resized/74a758dd42899c7b46fe910ce2f586ea.jpg
cache/resized/217ad7e485776ae1ac23d8e268307bc6.jpg
cache/resized/b56059ab16d23a6e028c177e939e18e9.jpg
cache/resized/ac2789166139062d8d44308f372b9656.jpg
cache/resized/2e287b6f27915d43a53520ec632e0327.jpg
cache/resized/ebf743c9140407d4cd2a00cab2c0d625.jpg
cache/resized/c7bd9c049dd52a2dfbbbb5e7d54493b4.jpg
cache/resized/0e7e36770f08a0d90dc917fa78248594.jpg
cache/resized/94bb51296d1f1652e9bad94c521c63f4.jpg
cache/resized/ed3412630b72e62120fb9b0c745aeed8.jpg
cache/resized/b9bed5bb87c3a7ad82aed75d035c0a4f.jpg
cache/resized/f4eaec321413c8f9cf98c75cab99f22c.jpg
cache/resized/d2d3d9a61cf32739bba6fddbcb781833.jpg
cache/resized/e9e46fce87cde7b39d692b00c4ee803b.jpg
cache/resized/0d87d1ff1c038c7d79cc0b56347da3b3.jpg
cache/resized/a449df02db4c5989fe34d0c1492c9571.jpg
cache/resized/8098a1d32e9f370260ff1608384746c1.jpg
cache/resized/252cbf7f77fd0c6ad86cb66473d3a392.jpg
cache/resized/2be5897c7e69a656e1dca4b8c48ace06.jpg
cache/resized/82ec00bb45a7ebaadde752bc8f52472e.jpg
cache/resized/da0fa3ad72be2c366925ee21671d9fb7.jpg
cache/resized/27a407bdfdae5ce0c1cd89bf763c99ec.jpg
cache/resized/216c2a9d93d0e95e6785f2e145ac95cf.jpg
cache/resized/20896be20168673e3cd38e9181873a15.jpg
cache/resized/9657638bdd0ebf19e566b660bd493325.jpg
cache/resized/365d2a8c50d542a2e4461ece551498ce.jpg
cache/resized/4f2d14373bc76a4f564624c7262f02e4.jpg
cache/resized/2115449b38a29ef9b926e655a1428a17.jpg
cache/resized/3559c4337e24f30fb75ae632a4c31123.jpg
cache/resized/2b0fb79f5e1ea1c6fd74be8e97d55262.jpg
cache/resized/c2310e772167454712de324c53773fcf.jpg
cache/resized/fad1568a49951f7dbbd4a644fed300ec.jpg
cache/resized/836fe17f8f22de7cc5c741c5a08e3705.jpg
cache/resized/da4c3e12e9e7098fca656bb4df67f731.jpg
cache/resized/9bb53b293a78ca76243f480709ea5527.jpg
cache/resized/0a4ae097a253c45124e932a107f44159.jpg
cache/resized/abd7ae6a0db6d7b38604ba07215a8b21.jpg
cache/resized/29ef2a6fd9a0abd271c129a3e2528c46.jpg
cache/resized/ec7e6f74b5f9277b5f87ec1ff897f6ea.jpg
cache/resized/b6d620afb027a6ba78e573e0e95bada0.jpg
cache/resized/b0a845bf7e73f837385bc45e0fcc9090.jpg
cache/resized/16276bc51466f9e9fd7befb83e14f92b.jpg
cache/resized/365242f39eb79ed75214c9e0b800b7fb.jpg
cache/resized/930e2d24509c2cf930d933e9a21ae600.jpg
cache/resized/ea5e5dad2cb7a55261fb8ef04abb717b.jpg
cache/resized/cb650bedaa3834d9846fbb854980a4ac.jpg
cache/resized/13b86ea06fa3c15f5d669ff0e440fb4c.jpg
cache/resized/18bb03929d796a5eaea1378b9651f64c.jpg
cache/resized/71879a1e3959c9caedfe4b89f51a30b0.jpg
cache/resized/f53d1d6fb12f2e14de716efad5b01d4e.jpg
cache/resized/a6660a9cfb75d681aa42d45758ceb36a.jpg
cache/resized/220854dcace354a0926d804dabf12b15.jpg
cache/resized/84683c9716a3bd3d443a088356acd4fd.jpg
cache/resized/1977004af5315d15a2e5a02e9b0d09f4.jpg
cache/resized/2d951d5d87dc3248ac526fc2fc04474d.jpg
cache/resized/1880551158fb2e7238850f7621528752.jpg
cache/resized/25261afa66d7f974b5dcb8fd686e3076.jpg
cache/resized/3dac514b891ebe578eab4a8f29170ae1.jpg
cache/resized/0180d6d4e6d24a320d7dfd96d0a5671f.jpg
cache/resized/3ff8d5a981e14fededcedba720868400.jpg
cache/resized/9fc4b4669d1fec5d8ee76ac1841f994d.jpg
cache/resized/1fe54672d912f0fd4b8ce910c0a8dbe8.jpg
cache/resized/405930468b3afa66a9484a3af86ab85d.jpg
cache/resized/93cc88395ad772d042becb1e2bbeed6b.jpg
cache/resized/dbcaf6864a74ef6e7efa5b5e71a4bec8.jpg
cache/resized/2ae956a1cdc76a3e7d1476e13edc4058.jpg
cache/resized/085552fc8c02a95c61ab5407258bedd6.jpg
cache/resized/a1dbbe03cc73fe203b93357d61d3fae0.jpg
cache/resized/bde2936db0ef5765e8187ec1ca08108b.jpg
cache/resized/ddc8495d78abded5b24b0804bead2bda.jpg
cache/resized/4cf4f0d8e4cf03c3782470c80ee2ed74.jpg
cache/resized/88bb742c35abcd979a3fac75607d6bc8.jpg
cache/resized/1271ef2a2dcfecb5745b9f5d99ea96fd.jpg
cache/resized/b3e597fc8b69b933d63189778bfe53c0.jpg
cache/resized/c0abafea7fc35713ca97e8c3d4abc628.jpg
cache/resized/e6819e5e241d7e1785edc01c739a419f.jpg
cache/resized/a98209620ff5270cd0de872cee781914.jpg
cache/resized/814b198ebc36f60fd5a337327c6b28b0.jpg
cache/resized/fe8578f3af531ca592b925ad3951d622.jpg
cache/resized/58c7892a7b1cd8851225808d6331d576.jpg
cache/resized/d207009791f2266605d43dd9e5302ca1.jpg
cache/resized/2e8e761d7ddac8208aaf163f70a845ea.jpg
cache/resized/316959b8695fe6dc680e876994e236b8.jpg
cache/resized/1e95b42f81818f0d8ca7b33ad937c39e.jpg
cache/resized/183219dcb803e0a8e3774df3e0b5f992.jpg
cache/resized/b3e676029a9b9e3e30fe8247923afae7.jpg
cache/resized/0c734c39fc5dcfbd8cae3b224e955461.jpg
cache/resized/6f23ec560e90bb2533403514af5b6a6b.jpg
cache/resized/89fd8f73291663e67573e589e94d0d16.jpg
cache/resized/fb455c4df86eea4b7e337fac7f59b97a.jpg
cache/resized/d48501f5e50ddd912a1106e7141fa084.jpg
cache/resized/0cece7247b62e3277911649154d3b880.jpg
cache/resized/caae5f1b8a5d9dbff62e865f9960d36e.jpg
cache/resized/c5f731f3e8b0e1e06a84af7f4e03ee8a.jpg
cache/resized/caef4d5a376e980422cecf53e484ca31.jpg
cache/resized/57248022971aadc778b07b886e5eae26.jpg
cache/resized/daa8b196215c2c550670d1ad9b43afb1.jpg
cache/resized/d538452f147016b57dcf26b565914fbd.jpg
cache/resized/65d1248fa7646a59f951632ecc93eac8.jpg
cache/resized/1e9c7b5e770e4c986bcae1e83b9d2965.jpg
cache/resized/b7b323d1765d0c5865157ea8f4894e42.jpg
cache/resized/ab9230b65961f82922a98319d4770d3c.jpg
cache/resized/c390e80a85e6728f369f06b4b34075cb.jpg
cache/resized/506be05b3403467a956e5902ed3ef39f.jpg
cache/resized/d207212cbf5cc686662dab4b55399363.jpg
cache/resized/1f9d4260da2904b694146c97aeaa8f41.jpg
cache/resized/34a5bf1599c159060b4ebf15c2fcc34c.jpg
cache/resized/7392078f6e021ab2b61af54c70248961.jpg
cache/resized/1ab28c56f8e893259c98aa04061a027d.jpg
cache/resized/0c30651e9bf80fbabdd852625ea0759b.jpg
cache/resized/76b6f7a2fed2644dfd5991031868b498.jpg
cache/resized/6409674701fb5ced70ac5e5d54aef345.jpg
cache/resized/3c5974c16b81aa76dcc160c6c967cc59.jpg
cache/resized/222b3b03882e214c7b6432deba3c96aa.jpg

حامیان معنوی، سازمان های حاکمیتی

حامیان علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی

حامیان معنوی، انجمن ها و موسسات صنفی

حامیان علمی، انجمن ها و موسسات علمی

حـامـیان رســانه ای و فــرهنـگی

حـــامیـان مــالـی کــنفــرانـس

حامیان کنفرانس گذشته

دبیرخانه دائمی کنفرانس

 انجمن مدیریت راهبردی ایران

 آدرس: تهران، کوی نصر(گیشا)، خیابان نهم، پلاک ۳۲، واحد ۰۱

.

 فکس: ۴۳۸۵۲۱۲۵ - ۸۶۰۱۷۰۸۵-۰۲۱

 تلفن: ۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸ 


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور